ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

310001.jpg

320001.jpg

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ <<ԳԳԱՄԿ-ՇՀԱՊՁԲ 16/01

280001.jpg

290001.jpg

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԵՆԶԻՆ <<ՌԵԳՈՒԼՅԱՐ-91>> ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԳԳԱՄԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/01

_________________6.pdf

240001.jpg

250001.jpg