ՀՀ Գյուղատնտեսության Նախարարություն

 • Գյուղատնտեսական բարեփոխումների աջակցության ծրագրի իրականացման գրասենյակ (ԳԲԱԾԻԳ)
 • Գյուղատնտեսության Աջակցության Հանրապետական Կենտրոն /ԳԱՀԿ/
 • Վորլդ Վիժն - Հայաստան Գավառի կենտրոն
 • Ֆերմերների Ազգային Միություն
 • Ագրոբիզնեսի Հետազոտությունների եվ Կրթության Միջազգային կենտրոն /ICARE/
 • Հայաստան Ծառատունկ Ծրագիր /Armenian Tree Project/
 • Ագրոբիզնեսի եվ Գյուղի զարգացման կենտրոն (CARD)
 • ՄԱԿ-ի Պարենի եվ Գյուղատնտեսության Կազմակերպում /FAO/
 • Երկրագործության եվ Բույսերի պաշտպանության գիտական կենտրոն - ԵԲՊԳԿ
 • Հայաստանի Գյուղատնտեսության փոքր եվ միջին ջեռնարկությունների շուկայի զարգացման ծրագիր - ՀԳՓՄՁ
 • ԱՄՔՈՐ- Միավորված Մեթոդիստների Օգնության Կոմիտե
 • Հողագիտության , Ագրոքիմիայի եվ մելորացիայի գիտական կենտրոն
 • Անասնաբուծության եվ անասնաբուժության գիտական կենտրոն
 • Սննդի եվ անասնաբուժության մարզային տեսչություն
 • Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարան
 • Գավառի Պետական Համալսարան
 • Գավառի Գյուղատնտեսական Քոլեջ
 • Միավորված Ազգերի Համաշխարհային Պարենի Ծրագիր World Food Programme
 • ՀՀ վիճակագրական ազգային ծառայության Գեղարքունիքի մարզային գործակալություն
 • Օրգանական գյուղատնտեսության Զարգացման Ծրագիր - ՙՇԵՆ՚ ՀԿ
 • Արարատի Գյուղատնտեսության Աջակցության Մարզային Կենտրոն
 • Արմավիրի Գյուղատնտեսության Աջակցության Մարզային Կենտրոն
 • Արագածոտնի Գյուղատնտեսության Աջակցության Մարզային Կենտրոն
 • Լոռու Գյուղատնտեսության Աջակցության Մարզային Կենտրոն
 • Կոտայքի Գյուղատնտեսության Աջակցության Մարզային Կենտրոն
 • Շիրակի Գյուղատնտեսության Աջակցության Մարզային Կենտրոն
 • Սյունիքի Գյուղատնտեսության Աջակցության Մարզային Կենտրոն
 • Վայոց Ձորի Գյուղատնտեսության Աջակցության Մարզային Կենտրոն
 • Տավուշի Գյուղատնտեսության Աջակցության Մարզային Կենտրոն